Selvledelsens 5. strategi: Emotionskontrol

Making plans and having intentions creates a lot of good emotions”
Friedrich Nietzsche

Emotioner fortolkes ofte som det samme som følelser, men det er det ikke helt: Emotion er et udbrud, en reaktion på en påvirkning og på den kan der kobles en følelse, som er en indre oplevelse af grundlæggende behag, ubehag eller begær (skal læses meget bredt).

Gode selvledere evner at kontrollere deres udbrud, så de ikke får utilsigtede konsekvenser for dem selv eller omgivelserne.

Vores emotioner når de lægges sammen er et udtryk for vores temperament og der findes helt tilbage til Galens fire grundlæggende temperamenter:

 1. Kolerikeren, der har tendens til at komme med voldsomme følelsesudbrud og ofte angreb på omgivelserne
 2. Sangvinikeren, der ofte er overstrømmende og bærer sine emotioner uden på tøjet til skue for alle, oftest er emotionerne dog positive men kan på omgivelserne synes vel overdrevne
 3. Melankolikeren, som har tendens til afmålte emotioner og som ofte vender disse imod sig selv
 4. Flegmatikeren, der helst undertrykker sine emotioner, og dermed har en tendens til at gå for meget på kompromis og blive overset og overhørtAfhængigt af hvilken grundtype vi tilhører kan der være forskellige tilgange til at blive bede til at kontrollere og udtrykke vores emotioner på konstruktive måder.

  Lav f.eks. En liste over arbejdssituationer du befinder dig rigtig godt i og arbejdssituationer du befinder dig mindre godt i.

  Gør dig klart hvilke emotioner og følelser disse afføder og hvordan disse påvirker dig selv, dit motivations– og energiniveau. Gør dig også klart, hvordan dine emotioner påvirker dine omgivelser.

  Udvælg de situationer og emotioner, der påvirker dig selv og omgivelserne mest og arbejd derefter især med din indre dialog og intensiteten af dine emotioner.

  Gradvist vil du opleve ,at dine emotioner bliver mere kontrollerede og samtidig at dit energiniveau og din indflydelse på omgivelserne vil udvikle sig i positiv retning

   

Udgivet i Forfattere, Michael Jensen, Visionær Ledelse | Skriv en kommentar

Selvledelsens 4 strategi: Miljøtilpasning

”Human behavior is not dictated by the conditions people face, but by the decisions people make themselves”
Viktor Frankl

Selvledelse er ikke noget, der bare kommer af sig selv, men noget, der kræver disciplin og hårdt arbejde at udvikle.

Det viser sig imidlertid at god selvledelse også, til en vis grad, er påvirket af det miljø vi befinder os i: i hvor høj grad det understøtter eller måske modvirker selvledelse.

Den første vigtige faktor i denne forbindelse er at rummet for selvindflydelse og selvudfoldelse er påvirket af de eksterne faktorer som virksomhedens organisering, kultur, struktur og ledelsesstil.

Summen af disse afgør i hvor høj grad miljøet understøtter selvledelse i sig selv.

Men! Noget helt andet er så den anden nøglefaktor det indre pres vi lægger på os selv i forhold til at udnytte eller påvirke de rammer miljøet tilbyder.

Det kendetegner gode selvledere at de med jævne mellemrum overvejer følgende:

 • Hvilke muligheder og hvilket rum har jeg til rådighed?
 • I hvilket omfang udnytter jeg de muligheder mit miljø tilbyder?
 • Hvordan kan jeg udnytte mit rum bedre end jeg gør lige nu?
 • Hvordan kan jeg udvide mit rum?
 • Hvilke faktorer i mit rum er jeg nødt til bare at acceptere og udnytte bedst muligt?
 • Kan jeg overhovedet leve med det rum jeg tilbydes?

Det kendetegner gode selvledere at de både reflekterer over og navigerer bedre end andre i forhold til ovenstående spørgsmål.

Det er værd at bemærke at det både handler om at påvirke der vi faktisk kan påvirke og om at acceptere og leve med de ting vi alligevel ikke kan gøre noget ved.

Så ønsker vi at udvikle en større grad af selvledelse via denne strategi handler det først og fremmest om at reflektere over og agere på de spørgsmål og faktorer der er beskrevet oven for.

 

 

 

 

Udgivet i Forfattere, Michael Jensen, Visionær Ledelse | Skriv en kommentar

Selvledelsens 3. strategi: Motivationskontrol

All that a man achieves and that he fails to achieve is a direct result of his own thoughts”
James Allen

Hvornår er du virkelig motiveret?

Motivation opstår når de rette interne og eksterne betingelser er til stede. Det sker f.eks. Når vi forfølger en hobby eller udlever en fritidsinteresse.

Men hvad sker der når vi skal forfølge mål og visioner som andre har defineret for os?

Det er her god selvledelse for alvor står sin prøve!

Gode selvledere formår at forbinde deres egne interesser og egne motivationsfaktorer med de eksterne mål de møder på jobbet og i fritiden.

For det første handler det om at blive bevidst om, hvad der motiverer os og her kan vi grundlæggende skelne mellem:

1 . Interne motivationsfaktorer, dvs. personlige interesser, mulighed for personlig udvikling, værdifællesskab osv.

 1. Eksterne motivationsfaktorer, dvs. belønning, anerkendelse, mulighed for avancement osv.

Overvejelser over hvad der motiverer os er det første skridt på vejen mod at kunne kontrollere og bevidst øge vores motivation—at blive selv-motiverende, og dermed kunne føle at det er værd at yde vores bedste i alt hvad vi gør.

Endvidere kan vi, når vi forfølger eksterne mål, gøre os vores egen gevinst ved at nå målet klart i stedet for blot blindt at forfølge de mål andre har sat..

Gode selvledere formår også at føre en positiv indre dialog , der genererer energi og vilje til at gøre sit bedste og virkelige overbevise sig selv om værdien af at nå i mål. Dette gør, at de evner at fokusere i deres indflydelsessfære og hele tide være bevidst om og fokuseret på hvad de skal gøre for at nå i mål.

Endelig formår gode selvledere at anerkende og belønne sig selv for at nå de resultater de når, og dette er også en medvirkende faktor når målet nogle gange kan virke fjernt og forhindringerne tårner sig op.

Så vil du styrke dit eget motivationsniveau og din evne til t kontrollere din motivation, så arbejd med de elementer der en nævnt her og du vil øge din selvledelse markant!

 

 

Udgivet i Forfattere, Michael Jensen, Visionær Ledelse | Skriv en kommentar

Selvledelsens 2. strategi: Viljestyrke

Forhindringer stopper mig ikke; vedholdenhed nedbryder enhver forhindring” Leonardo da Vinci

At forfølge mål eller gennemgå personlige forvandlinger er oftest nært forbundet med personlige ofre, lidelser og afsavn.

Det er her viljestyrke er en afgørende faktor: Om vi besidder den eller ej—og i hvor høj grad!

Typisk er det, der sker, at vi på den ene side bliver distraheret af andre opgaver, som stjæler fokus eller, at vi undervejs mister den oprindelige motivation og energi.

Undersøgelser viser, at de mennesker, som formår at opretholde den viljestyrke, der skal til for at nå deres mål, er i besiddelse af en eller flere af følgende fem teknikker:

 1. Beslutningsdygtighed: Tit kan vi være splittet mellem to muligheder eller to mål vi ønsker at nå på en gang. De mennesker, der er i besiddelse af fokuseret viljestyrke formår at træffe ét valg mellem flere muligheder og derefter at forfølge det konsekvent.
 2. Overblik: Det lyder måske enkelt men det kræver en hel del at kunne overskue hele vejen mod målet og så at bryde denne ned i mindre bidder og samtidig kunne forudse mulige forhindringer på vejen.
 3. Koble positive følelser op på mål: Mennesker, der er i besiddelse af viljestyrke evner at standse negative følelser i opløbet og kan, via en positiv indre dialog, bevare deres motivation og fokus, hvorimod andre tvivler på egne evner og dermed binder unødig mental energi op på tvivl og uproduktive følelser.
 4. Er klar over at målopfyldelse kan være en hård kamp:  Gode selvledere har en evne til, når de mister motivationen, at tænke tilbage på tidligere succesoplevelser og dér genfinde motivationen i forhold til den vej de er på lige nu.
 5. For lidt og for meget er lige skidt For meget viljestyrke er lige så galt som for lidt, for det medfører en tendens til overkontrol. Det sker når vi er så fokuseret på målet, at vi overser egne behov og stemninger. Gode selvledere er opmærksomme på, at selvom målet er vigtigt, er det ligeså vigtigt, at vi har det godt på rejsen.

  Overvej hvilke(n) teknikker du gør eller kunne gøre brug af for at øge din viljestyrke så du kan blive en bedre selvleder.

   

 

Udgivet i Forfattere, Michael Jensen, Visionær Ledelse | Skriv en kommentar

Selvledelsens 1. strategi – målsætning

For den der ikke har noget mål er alle veje ligegyldige”
Ukendt

At sætte sig mål er altafgørende fordi de påvirker vores motivation og styrer vores handlinger.

Når vi har et klart mål forude er vi mere villige til at modstå modgang og forhindringer end hvis det vi gør ikke er drevet af billedet om at vi skal opnå noget konkret og bestemt.

Det er imidlertid vigtigt, at vi er klar over, at ikke alt vi stræber efter at opnå er mål, vi kan f.eks. have ønsker og begær vi søger opfyldt for deres egen skyld, men det har ikke noget med mål i egentlig forstand at gøre.

Rigtige mål er en kompleks sammensætning af ønsker, motivation, følelser og værdier, vel at mærke nogle vi selv har valgt, når nu temaet er selvledelse.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at hvis de mål vi sætter os ikke har forbindelse til vores indre værdisæt, så har de ikke en skrædders chance i helvede for at blive opfyldt, for så er de ikke bundfældet dybt nok i os. Vi bør derfor være opmærksomme på om det er vores egne eller andres værdier vi lever op til med vores mål.

Der findes grundlæggende to typer af mål:

 • Undvigelsesmål: Altså ting vi skal stoppe med eller undgå, det kan f.eks. være at stoppe med at ryge
 • Opnåelsesmål: Altså nye ting vi vil skabe eller opnå, f.eks. at vinde en titel i en eller anden sportsgren eller et jobrelateret avancement

Den sidste type mål er langt de stærkeste, da vores hjerne rent biologisk ikke er så god til at håndtere negationer. Derfor kan vi med fordel omdefinere undvigelsesmål til opnåelsesmål.

Dette har noget at gøre med at gode mål består af få klare ord, kan ses som et klart billede og mærkes helt ud i vores krop.

 Jeg har selv med årene flere gange oplevet, at når vi rammer disse tre faktorer, så begynder vi hurtigere end ellers at tiltrække de ting, der får vores mål til at gå i opfyldelse.

Det er til sidst vigtigt at være opmærksom på at gode selvledere er yderst reflekterede over hvilke mål de følger og derfor også skriver dem ned og arbejder med få klare mål ad gangen.

Så, vil du gerne være en god selvleder, starter det med at opstille 3– 5 mål for din egen udvikling inden for de rammer der er skitseret.

 

Udgivet i Forfattere, Michael Jensen, Visionær Ledelse | Skriv en kommentar